Demokratie – Grundlegender Baustein der internationalen Ordnung? (Konferenz der DGIR und der Société française pour le droit international) (Konferenz)


Termin Details


25.-26.9.2020, Tutzing

http://www.dgfir.de/workspace/media/documents/dgir-newsletter-september-2020.pdf